Gå til hovedinnhold

Misfarging i Skagerrak

Fra uke 44 og 45 er det kommet inn rapporter om sterk misfarging av sjøen i enkelte bukter i indre og midtre Oslofjord. Det rapporters at sjøen går fra sin vanlig mørkeblå farge til en sterk grønnfarge. I de fleste tilfeller forsvinner grønnfargen i løpet av 1-2 dager og sjøen får sin vanlig mørkeblå farge. Havforskningsinstituttet gjennomførte prøvetakning i den ytre del av Oslofjorden i uke 45, der vi blant annet samlet inn algeprøver for analyse.

Analysen viser at fureflagellaten Lepidodinium chlorophorum (syn. Gymnodinium chlorophorum) var tallrike i prøvene. Mest vanlig var arten i de indre delene av undersøkelsesområdet (Drøbak), med avtakende mengder utover i fjorden. Mengdene som ble registret i ytre fjord anses ikke som oppblomstringsmengder og medførte ikke misfarging av vannet i de åpne områdene. Lokal vekst og oppkonsentrering av overflatevannet i enkelte bukter, vil kunne resultere i oppblomstringsmengder og gi sjøen en grønnfarge. Svenske forskere rapportere om moderate mengder av arten på den svenske vestkysten i uke 44, noe som viser en forholdsvis stor geografisk tilstedeværelse i Skagerrak i denne perioden. Så langt er det ikke observasjoner langs kysten av Telemark og Agder. Arten forekommer sporadisk i fjordene på Skagerrakkysten på høsten og er tidligere observert i oppblomstringsmengder i fjorder i Telemark og Agder.

Arten i seg selv anses som ikke skadelig. Det er ikke dokumentert mortalitet hos fisk ved tidligere oppblomstringer eller toksinakkumulering i skjell. Det er sannsynlig at fisk som oppholder seg i områder med høy konsentrasjon vil trekke ut av områder påvirket av misfargingen. Lokalt vil oppblomstringer kunne påvirke oksygenforholdene i bunnvannet dersom arter dør og synker ut lokalt. Oksygensvinn i bunnvannet vil kunne ha negative konsekvenser for bunnlevende organismer.

Lepidodinium chlorophorLepidodinium chlorophorum 2

Bilde. Lepidodinium chlorophorum observert i prøver ved Drøbak i uke 45. Cellene er ca 20 mikrometer i diameter. I høy mengde vil arten kunne føre til en at sjøen farges grønn. Foto; Algelaboratoriet Havforskningsinstituttet.