Gå til hovedinnhold

Oppsummering 2023

I 2023 ble det benyttet data fra ca 80 stasjoner med ukentlig prøvetakning og analyser av potensielt skadelige alger for fisk. I løpet av 2023 er det innrapportert 12 tilfeller med økt mortalitet i hos fisk i oppdrett langs kysten, der man har hatt mistanke om alger eller andre miljøfaktorer som årsak. Det er ikke rapportert om mortalitet hos villfisk i 2023. Sommeren 2023 var det en mindre oppblomstring av Alexandrium pseudogonyaulax som medfører adferdsendring i PO 1.

I programmet for 2023 ble det overvåket ca 80 stasjoner langs kysten. Overvåkningen dekket alle produksjonsområder med unntak av område 12 og 13. Det var stor forskjell i antall stasjoner som ble overvåket i de ulike områdene. For produksjonsområde 3 var det 19 stasjoner med ukentlig prøvetakning, mens for område 8 kun hadde rapporter fra 2 stasjon i 2023. Denne skjevfordelingen av overvåkningspunkter vil medføre at man er i mindre stand til å fange opp oppblomstringer i noen områder og dermed en ha en dårligere varslingstjeneste i disse områdene sammenlignet med andre. Skjevfordelingen av overvåkningsstasjoner medfører også at man får et dårligere utgangspunkt for en nasjonalt dekkende varslingstjeneste.    

Potensielt skadelige alger registret i 2023 var; Prymnesium spp, Chrysochromulina spp., Psudochattonella sp., Heterosigma akashiwo, Karlodinium veneficum, Alexandrium pseudogonyaulax og Karenia mikimotoi. I tillegg ble det registret moderat til høy tetthet av Dichtyocha spp. og Chaetoceros spp.i enkelte områder, arter som er assosiert med mekaniske skader på gjellene. Phaeocystic sp. var til stede i moderate mengder på våren i deler av PO 9-11, arten er assosiert med adferdsendring dersom den forekommer i høy tetthet.

Psudochattonella ble primært registrert på våren, tidlig i vekstsesongen i de sørlige produksjonsområdene (1-3), med sporadisk i produksjonsområdene 4-6. Prymnesium er først og fremst registrert i produksjonsområdene 1 til 6. I områder der den var tallrik var det først og fremst på våren og tidlig sommer. Tettheten var høyere inne i fjordsystemene enn i de midtre og ytre delene av fjordene. Kun i PO3 ble det vurdert som moderat risiko på våren, men det ble ikke rapportert om økt mortalitet i forbindelse med 

Chrysochromulina registrert sporadisk i alle produksjonsområdene i løpet av sesongen. På Vestlandet og nordover er slekten mest tallrik på våren og sommeren, mens den i sør var mest tallrik på sommeren-høsten. Kun i en uke ble det vurdert som «risiko» på grunn av artens tilstedeværelse (PO6), men det foreligger ikke rapporter om effekt på oppdrettsfisk i dette området i forbindelse med økningen. Alxandrium psudogonyaulax forekom i moderat til høy tetthet i produksjonsområde 1 i juni-juli 2023. I 2023 ble det, i motsetning til 2022, ikke registert mortalitet i forbindelse med oppblomstringen. Det foreligger noen få rapportert om adferdsendring i forbindelse med oppblomstringen i PO1. Karenia mikimotoi ble registrert i så å si alle produksjonsområdene høsten 203. Arten var først og fremst tallrik i produksjonsområde 1, men moderate tettheter ble registrert opp til område 6 i løpet av høsten 2023 i de åpne kystområdene. Som i tidligere år var slektene Karenia, Alxandrium og Psudochattonella var mer tallrike i de ytre områdene, mens Chrysochromulina og Prymnesium var mer vanlige inne i fjordene.

Ser man hele landet under ett er det først og fremst i produksjonsområdene 1 til og med 3 man har regelmessig tilstedeværelse av potensielt skadelige alger så å si gjennom hele året. Dette er områder med størst overvåkningsaktivitet, som kan forklare noe av observert mønster. For områdene 4 til og med 7 er det perioden juni-oktober som har fleste registeringer. For områdene 8 til 11 er det registeringer både på våren og høsten, men i dette området er det mer spredte observasjoner.    

Tabell overvåkning 2023

Figur. Oppsummering av overvåkningen i 2023 i de ulike produksjonsområdene fra uke 10 til 43. Tall i parentes angir antall overvåkningsstasjoner i produksjonsområdet.  Grønn; ingen registeringer av skadelige alger. Blå; registret potensielt skadelige alger i lav tetthet. Tall angir antall stasjoner med registrering. Oransje; registrert skadelige alger i moderat tetthet eller raskt økende. 

Havforskningsinstituttet mottok prøver fra de fleste områdene med forhøyet mortalitet i 2022. Kun ved noen få av disse tilfellen ble det registrert lave-moderate tettheter av potensielt skadelige alger. Felles for de øvrige tilfellene var at det ble registrert moderat til høy tetthet av kraftige kiselalger eller kiselflagellater i perioder med forhøyet mortalitet. Man har tidligere registrert mindre økning i mortalitet ved høy algebiomasse, som oftest kiselalger, samtidig med at det har pågått annen aktivitet på anlegg. I noen av tilfeller ble det rapportert om betydelig ferskvannstilførsel, endringer i oksygen, saltholdighet og det antas at den økte mortaliteten sannsynligvis var forårsaket av multistress og ikke oppblomstring av potensielt skadelige alger   

Næringsaktører som gjennomfører overvåkning av alger, bes rapporter sine data til Havforskningsinstituttet. Dette vil gi en bedre oversikt over algesituasjonen langs kysten.