Gå til hovedinnhold

Oppsummering pilotprosjekt april-juli 2020

I perioden april til juli er det registret sporadisk tilstedeværelse av potensielt skadelige alger inne pilotområdet. Chrysochromulina har vært tilstede i perioden, men kun i lave mengder, godt under tetthet som tidligere har resultert i mortalitet og endring i adferd hos laks. Generelt innen området ble Chrysochromulina registrert fra medio mai og ut juni. 

Det er i perioden april til juli foretatt ukentlige innsamlinger av algeprøver innen 8 ulike områder i den regionen som ble berørt av oppblomstringen 2019. Prøvene er innsamlet av lokale prøvetakere og analysert ved Havforskningsinstituttet. I denne artikkelen oppsummer vi perioden frem til juli 2020. Programmet har nå gått over til prøvetakning annenhver uke, men vil kunne gå over til ukentlig analyser dersom situasjon endre seg. 

Figur. Området som er overvåket innen pilotprosjektet

Figur. Områder som overvåkes innen pilotprosjektet 2020

Ofotfjorden

I Ofotfjorden (område 1 til 5, se figur) ble de høyeste tettheten av kiselalger registrert i april-mai. I de indre delen av fjorden og ytre ble det registrert en økning av kiselalger i juni. Tallmessig var små flagellater dominerende i Ofotfjorden i perioden april-juni 2020. Fureflagellater var tilstede i hele perioden, men i lave tettheter. Chrysochromulina, og andre potensielt skadelige alger, var tilstede i fjorden i hele perioden. Tetthet var lav og godt under det som tidligere har medført mortalitet og endring i adferd. I områdene 3 til 5 var slekten tilstede i mai og juni, mens i de indre områdene (1 og 2) ble Chrysochromulina registrert i juni. I denne perioden ble de høyeste tetthetene registrert i område 1 og 5 i juni. 

Område 1. I perioden (april til juli) var planteplanktonet dominert av små flagellater og kiselalger, der kiselalgene var mer fremtredende i slutten av april til midten av mai. Mindre flagellater er tilstede i hele perioden med maksimum tetthet i mai. Fureflagellater er sporadisk tilstede i dette området. Potensielt skadelige alger var tilstede i perioden, der Chrysochromulina viste høyest tetthet i begynnelsen av juni.   

Område 2. Planteplankton sammensetningen er langt på vei likt med område 1. Kiselalger fremtredende i midten av mai og i slutten av juni. I førstnevnte periode dominert av typiske våroppblomstrings arter, mens det var mer sammensatt i juni. I dette området var Chrysochromulina mest fremtredende i juni. 

Område 3. For området er det mange likheter med de innenfor liggende områdene, men lavere tetthet av kiselalger. Fureflagellater forekom noe tidligere i perioden i dette området sammenlignet med innenfor liggende områder. I likhet med område 1 og var det i område 3 høyest tetthet av Chrysochromulina i juni, men slekten var også tilstede i april og mai i dette området. 

Område 4. I dette området var Chrysochromulina tilstede i mai og juni, tettheten var lav i begge periodene. Kiselalger fremtredener i april-mai og i de ytre delen av området også i juni. Flagellater var tilstede i hele perioden med høy til moderate tetthet. 

Område 5. I dette området startet prøvetakningen i mai. I midten av mai var kiselalger fremtredende i området. Mindre flagellater tilstede i hele perioden, med maksimum tetthet i slutten av mai. Chrysochromulina tilstede i mai og juni, med høyest tetthet i juni. 

Tysfjord

I Tysfjord er to områder overvåket i perioden april-juli (se figur). Fureflagellater registreres sporadisk i perioden, der små flagellater var tilstede ved alle prøvedatoer og dominerte tallmessig. Kiselalger var først og fremst fremtredende i april-mai. Chrysochromulina var tilstede i mai – juli perioden, tidligere og oftere registrert i de indre delene av Tysfjord. 

Område 6. De høyeste tettheten av kiselalger ble registrert i slutten av april for deretter å avta utover perioden. Små flagellater var derimot tallrike hele perioden med maksimum i midten av juni. Fureflagellater er tilstede i perioden, i lave tettheter og mest fremtredende i siste halvdel av mai. Chrysochromulina ble registrert sporadisk i perioden fra midten av mai til juli. Tettheten var lav, med maksimum i juni/juli.   

Område 7. Mange likheter med område 6. Maksimum tetthet av kiselalger ble registrert i begynnelsen av mai, for deretter å avta. Fureflagellater forekommer sporadisk og var mest fremtredende i mai og juni. Flagellater er tilstede i hele perioden, mest tallrike i midten av mai. I område 7 ble Chrysochromulina først registrert i begynnelsen av juni. Sammenlignet med området innenfor i fjorden var tetthet lik eller noe lavere.   

Astafjord

I området Astafjord er det foretatt systematisk overvåkning i område 8 (april – juli, se figur). I tillegg er det gjennomført overvåkninger i Vågsfjorden (mai til juni), Solbergfjorden (sporadisk april-juni) og sporadisk i Gratangen (mai-juni). I dette området forekom Chrysochromulina utenfor Astafjord i april-mai, mens det inne i fjorden kun ble registrert i juni.


Område 8 (se figur). Som for de øvrige områdene var små flagellater mest tallrike i perioden, med maksimum tetthet i medio mai. Fureflagellater registrerte i hele perioden, men kun i lave tettheter. Kiselalger var mest fremtredende i perioden april til medio mai, for deretter å avta i tetthet. Omtrent samme forløp er registret i Vågsfjorden og Solbergfjorden, mens maksimum kiselalger kommer noe senere i Gratangen. Innen område 8 ble Chrysoschromulina registret i juni i lave tettheter. For de øvrige lokalitetene sør i Troms ble det registrert Chrysochromulina i perioden slutten av april til midten av mai i Solbergfjorden og i midten av mai i Vågsfjorden i de prøver som er analysert. Det er ikke registret Chrysochromulina i Gratangen i de analyserte prøvene.