Gå til hovedinnhold

Våren 2021

Det er i løpet av våren 2021 registrert potensielt skadelige alger langs kysten i de fleste produksjonsområdene. Mengde har vært lave, god under faregrenser for mortalitet. I de siste ukene har det vært registrert avtakende mengde og utbredelse av potensielt skadelige alger. Oversikten viser at det er svært ulike overvåkningsaktivitet langs kysten og at kun produksjonsområdene 1,2 og 3 har god dekning.

Basert på de overvåkningsdata som HI har tilgang til er våren 2021 (uke 19-27(mai-juni)) oppsummert i tabellen under. Det er svært ulikt datagrunnlag fra de ulike produksjonsområdene, og de fleste overvåkningspunktene er designet for overvåkning av andre problemstillinger enn skadelige alger og fiskemortalitet. Produksjonsområdene 1,2 og 3 har relativ god dekning, mens område 8 og 11 har dårlig dekning. For områdene 12 og 13 foreligger det ingen overvåkningsdata tilgjengelig for HI. Den svært ulike datatilgjengeligheten og ulike formål med overvåkningen vil påvirke vår mulighet til å foreta gode helhetlige vurderinger.

For produksjonsområde 1,2 og 3 registres flest og størst utbredelse av potensielt skadelige alger i ukene 21-25. Det foreligger data fra perioden mars-april som viser lav og spredt forekomst i produksjonsområde 1 og 2. I produksjonsområdene 4-11 er det mer sporadiske registreringer av potensielt skadelige alger. Våren 2021 har det det hovedsakelig vært registreringer av de potensielt skadelige algene Chrysochromulina, Prymnesium og Pseudochattonella. De to førstnevnte har vært registret langs hele kysten i denne perioden, mens Pseudochattonella er registrert fra produksjonsområde 1 opp til område 7. For Pseudochattonella er «sesongen» mer eller mindre over nå, da arten er knyttet til vårperioden i norske farvann. Chrysochromulina/Prymnesium har sin hovedutbredelse på våren-sommeren. Artene vil fortsatt være til stede i enkelte områder i juli, men vil mest sannsynlig ikke danne større oppblomstringer. Våren 2021 har det kun vært registrert lave til moderate mengder av disse skadelige algene, godt under konsentrasjoner som medfører adferdsendring og mortalitet. Det er rapportert inn 3 tilfeller av fiskemortalitet i løpet av våren 2021. I alle tilfellene har det vært registrert potensielt skadelige alger, men i mengder som ikke skulle medføre mortalitet.

Oversikt HAB våren 2021

I tabell over er registreringer av potensielt skadelige alger i de ulike produksjonsområdene våren 2021. I parentes bak produksjonsområdene er det angitt antall overvåkningspunkt innen området. Blå bokser gir uker med registret skadelige alger, grønne bokser angir ingen registreringer. Tall i tabellen angir hvor mange lokaliteter det har vært registrert potensielt skadelige alger innen en uke.

For sommerperioden er utviklingen av Alexandrium pseudogonyaulax i produksjonsområde 1 interessant og eventuell videre transport vestover. Selv om flere av HAB artene er på vei ut av sin «kjerne sesonger» og viser avtagende mengde og utbredelse, skal man være oppmerksom på at miljøforholdene fortsatt kan gi lokale oppblomstringer av Chrysochromulina/Prymnesium. Tidligere har man registret en markant endring i sammensetningen av potensielt skadelige alger i den perioden vi har foran oss. Andre arter som kan resultere i fiskemortalitet, for eksempel Karenia, blir mer vanlige og øker i mengden utover høsten.