Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Oppsummering 2021

I 2021 ble det benyttet data fra 80 stasjoner med ukentlig prøvetakning og analyser av potensielt skadelige alger. Det ble innrapportert 7 tilfeller av økt mortalitet hos fisk i oppdrett, og et tilfelle av observert død villfisk. Ingen oppblomstringer av skadelige alger ble registret i 2021.

I programmet for 2021 ble det overvåket totalt 80 stasjoner langs kysten. Overvåkningen dekket alle produksjonsområder med unntak av område 12 og 13. Det var stor forskjell i antall stasjoner som ble overvåket i de ulike områdene. For produksjonsområde 3 var det 19 stasjoner med ukentlig prøvetakning, mens for område 8 kun hadde rapporter fra 1 stasjon i 2021.  

Potensielt skadelige alger registret i 2021 var; Prymnesium spp, Chrysochromulina spp., Psudochattonella sp., Alexandrium pseudogonyaulax og Karenia mikimotoi. I tillegg ble det registret moderat til høy tetthet av Dichtyocha spp. og Chaetoceros spp. i enkelte områder, arter som er assosiert med mekaniske skade i gjellene. Psudochattonella ble primært registrert på våren, tidlig i vekstsesongen i de sørlige produksjonsområdene. Prymnesium og Chrysochromulina ble registrert på våren og tidlig sommer. Førstnevnte hovedsakelig på Vestlandet, mens Chrysochromulina mer eller mindre langs hele kysten. Alexandrium psudogonyaulax forekom i høy tetthet i produksjonsområde 1 tidlig på sommeren og var assosiert med observasjoner av et mindre antall død villfisk inne et mindre geografisk område. Karenia mikimotoi var tallrik på høsten i produksjonsområde 1, men ble registrert opp til område 6 i løpet av høsten 2021. Slektene Karenia, Alexandrium og Psudochattonella var mer tallrike i de ytre områdene, mens Chrysochromulina og Prymnesium var mer vanlige inne i fjordene.

Oppsummering 2021

Figur. Oppsummering av overvåkningen i 2021 i de ulike produksjonsområdene fra uke 19 til 42. Tall i parentes angir antall overvåkningsstasjoner i produksjonsområdet.  Grønn; ingen registeringer av skadelige alger. Blå; registret potensielt skadelige alger i lav tetthet. Oransje; registrert skadelige alger i moderat tetthet.

Havforskningsinstituttet mottok prøver fra de områdene med forhøyet mortalitet i 2021. Kun ved to av disse tilfellen ble det registrert lave tettheter av potensielt skadelige alger. Felles for de fleste tilfellene var at det ble registrert moderat til høy tetthet av kraftige kiselalger i perioder med forhøyet mortalitet. Man har tidligere registrert mindre økning i mortalitet ved høy algebiomasse, som oftest kiselalger, samtidig med at det har pågått annen aktivitet på anlegg. Den økte mortaliteten var sannsynligvis forårsaket av multistress.   

Overvåkningen for 2022 har pågått fra januar ved enkelte stasjoner. En mer omfattende overvåkningsaktivitet vil være på plass etter påske og regulere statusrapporter vil komme da. Næringsaktører som gjennomfører overvåkning av alger, bes rapporter sine data til Havforskningsinstituttet. Dette vil gi en bedre oversikt over algesituasjonen langs kysten.