Logo-banner

Rapport uke 19

I uke 19 er det få observasjoner av potensielt skadelige alger for fisk langs kysten. 

Få observasjoner av potensielt skadelige alger for fisk i uke 19 langs kysten.

Det rapporters om tilstedeværelse av skadelige alger i Skagerrak, men det er kun lave tettheten ved enkeltstasjoner av potensielle skadelige alger. I pilotområdet er det registrert relativt høy tetthet av Phaeocystic og kiselalger i Ofotfjorden og Astafjord.  

Dette anses som normal sammensetning og mengder på våren. Av potensielt skadelige alger er det kun registrert ved enkelt lokaliteter inne i området. Tettheten av de potensielt skadelige algene er lave, godt under verdier som medfører mortalitet.