Gå til hovedinnhold

Statusrapport for uke 23

I overgangen mellom uke 22 og 23 har det funnet sted en lokal oppblomstring i PO9, som har medført mortalitet i ett anlegg. Analyser av algeprøver viser tilstedeværelse av 3 potensielt skadelige alger, der Psudochattonella var den mest fremtredende og sannsynlig årsak for den registrert mortaliteten.

For øvrig er det registret skadelige alger i alle produksjonsområder, med unntak av PO7.  

I slutten av uke 22 og i begynnelsen av uke 23 ble det rapportert mortalitet i et mindre geografisk område i ytre del av PO9. Vannprøver fra området viste tilstedeværelse av Heterosigma, Chrysochromulina og Pseudochattonella. Sistnevnte art var mest fremtredende og mest sannsynlig den arten som medførte den observert mortaliteten. Histologi viser tydelig skader på gjellene hos fisk som har vært eksponert, skader som er forenelig med oppblomstringer av alger. Mulig spredning av denne oppblomstringen er kartlagt og det er vurdert at kun 1 annen lokalitet vil kunne berøres de nærmeste dagene. Mest sannsynlig vil denne oppblomstringen ikke medfører ytterligere hendelser i området, men det følges opp med ekstra prøvetakning. Lokale oppdrettsaktører er informert om hendelsen.

I uke 23 er det for øvrig registret potensielt skadelige alger i alle produksjonsområder, med unntak av PO7. Tettheten av skadelige alger er avtakende i produksjonsområde 1 i uke 23. I PO2-4 er det en svak økning i mengden skadelige alger, men fortsatt under tettheter som vil medføre mortalitet og adferdsendringer. For PO5 er det registret en markant økning av Chrysochromulina, og status vurderes som «moderat» risiko for oppblomstringer. Næringsaktører i PO5 bør være oppmerksom på endringer i adferden og rapportere hendelser til Havforskningsinstituttet. For de øvrige produksjonsområdene er det kun mindre endringer i tilstedeværelse og tetthet av potensielt skadelige alger i uke 23 sammenlignet med de senere uker.

Det registreres fortsatt moderate til høye tetthet i enkelt fjordsystemer på Vestlandet av kiselalger. Innen gruppen kiselalger kan enkelte arter som har kraftige børster, medføre adferdsendringer dersom tettheten blir for høy. Høy tetthet av disse artene i kombinasjon med annen aktivitet i anleggene vil kunne medfører endringer og økt mortalitet (multistress).  

Endring i adferd og appetitt bes rapporters til Havforskningsinstituttet. Man kan benytte «hendelsesrapport» (se øverste meny i «Algestatus») for å rapportere eventuelle endringer. Informasjon som rapporteres blir håndtert konfidensielt.