Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 21

Det er få observasjoner av potensielt skadelige alger for fisk i uke 21 langs kysten og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Det er observert lave tettheter av potensielt skadelige alger på Skagerrakkysten. Rapport fra MicroSafe for Rogaland viser tilstedeværelse av potensielt skadelige alger, men i svært lave konsentrasjoner. For området Hordaland og nordover til Ofotfjorden foreligger det ikke rapporter på tilstedeværelse av skadelige alger. Basert på de data som er tilgengelig for Havforskningsinstituttet er det ikke registret potensielt skadelige alger for fisk i Troms. 

Kart over overvåkningen i pilotområdet. Gul farge indikere tilstedeværelse av skadelige alger i lav tetthet. Grønn farge angir områder der det ikke er registret potensielt skadelige alger i uke 21.
Innen pilotområdet i Ofotenfjorden, Tysfjord og Astadfjord er det moderate til lave konsentrasjoner av kiselalger i Tysfjord, Astadfjord og Ofotfjorden. I uke 21 er det kun registrert lave tettheter av potensielt skadelig alger i den ytre delen av Ofotfjorden. Ved alle lokaliteter er tettheten av potensielt skadelig alger lav, godt under de grenseverdier som har resultert i mortalitet tidligere, langs hele kysten.