Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 22

Det er få observasjoner av potensielt skadelige alger for fisk i uke 22 langs kysten og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Det er observert lave tettheter av potensielt skadelige alger på Skagerrakkysten. Rapport fra Rogaland viser tilstedeværelse av potensielt skadelige alger ved en lokalitet, men i svært lave konsentrasjoner. For området Hordaland og nordover til Ofotfjorden foreligger det ikke rapporter på tilstedeværelse av skadelige alger. Basert på de data som er tilgengelig for Havforskningsinstituttet er det ikke registret potensielt skadelige alger for fisk i Troms. 
Innen pilotområdet i Ofotfjorden, Tysfjord og Astafjord er det generelt lave konsentrasjoner av kiselalger i Tysfjord, Astafjord og Ofotfjorden. I uke 22 er det kun registrert potensielt skadelige alger i Tysfjord, men i lave tettheter.