Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 23

Det er få observasjoner av potensielt skadelige alger for fisk i uke 23 langs kysten og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Det er observert lave tettheter av potensielt skadelige alger på Skagerrakkysten. Rapport fra Rogaland viser tilstedeværelse av potensielt skadelige alger, men i lave konsentrasjoner. For området Hordaland og nordover til Ofotfjorden foreligger det ikke rapporter på tilstedeværelse av skadelige alger. Basert på de data som er tilgengelig for Havforskningsinstituttet er det ikke registret potensielt skadelige alger for fisk i Troms. 
Innen pilotområdet i Ofotfjorden, Tysfjord og Astafjord er det generelt lave konsentrasjoner av alger denne uken. Det er registrert potensielt skadelige alger i ytre del av Ofotfjorden og Tysfjord. Konsentrasjonen av potensielt skadelige alger er lav og godt under tettheter som resultere i mortalitet hos fisk.