Logo-banner

Statusrapport uke 26

Det er rapportert tilstedeværelse av potensielt skadelige alger innen produksjonsområde 1, 2, 5, 6, 9 og 10 i uke 26. Konsentrasjonen av skadelige alger er lav i uke 26 og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Det er fortatt observasjoner av potensielt skadelige alger ved flere lokaliteter på Skagerrakkysten, hovedsakelig Chrysochromulina. Tettheten er lav og avtakende i dette området. Det rapporteres fra pågående overvåkning i Rogaland om tilstedeværelse av Chrysochromulina i lave tetthet i uke 25. Konsentrasjon er uendret i forhold til forrige uke. Fortsatt registreres det lave tettheter av Chrysochromulina i nordlige del av Vestlandet og Midt-Norge. Basert på de data som er tilgengelig for Havforskningsinstituttet er det ikke registret potensielt skadelige alger for fisk i nordlige del av Troms og sørlige deler av Nordland. 
Innen pilotområdet i Ofotfjorden, Tysfjord og Astafjord er det generelt lave/moderate konsentrasjoner av alger denne uken, men kiselalger som den mest fremtredende gruppen. Det er ikke registrert potensielt skadelige alger i Tysfjord. I Astadfjord er det registrert lav tetthet av Chrysochromulina, som viser en svak økning fra forrige uke. I Ofotfjorden er det registret tilstedeværelse av Chrysochromulina i ytre og midtre delen av fjorden, men ikke i den indre delen. Konsentrasjonen av Chrysochromulina er svakt økende i de ytre delene. Tettheten som registreres er lav og godt under de konsentrasjoner som påvirker fisk.