Logo-banner

Statusrapport uke 27

Det er rapportert tilstedeværelse av potensielt skadelige alger innen produksjonsområde 1, 2, 3, 5, 6, 9 og 10 i uke 27. Konsentrasjonen av skadelige alger er lav og avtakende i uke 26 og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Det er fortatt observasjoner av potensielt skadelige alger ved flere lokaliteter på Skagerrakkysten, hovedsakelig Chrysochromulina i de sørlige delene av området. Tettheten er lav og avtakende i dette området. I de ytre kystområdene i Rogaland er det registrert lave tettheter av Chrysochromulina i uke 27. Konsentrasjon er uendret i forhold til forrige uke. I uke 27 er det rapportert om tilstedeværelse av Chrysochromulina i produksjonsområde 3, også i dette området viser tellinger kun lave tettheter.  Fortsatt registreres det lave tettheter av Chrysochromulina i nordlige del av Vestlandet og Midt-Norge. Basert på de data som er tilgengelig for Havforskningsinstituttet er det ikke registret potensielt skadelige alger for fisk i nordlige del av Troms og sørlige deler av Nordland. 
Innen pilotområdet i Ofotfjorden, Tysfjord og Astafjord er det generelt lave/moderate konsentrasjoner av alger denne uken, men kiselalger som den mest fremtredende gruppen. Etter flere uker uten registreringer av potensielt skadelige alger i Tysfjord, ble det denne uken registrert lave tettheter av Chrysochromulina i fjorden. Det foreligger ikke prøver fra Astadfjorden denne uken, men var lav og økende i forrige uke. I Ofotfjorden er det registret tilstedeværelse av Chrysochromulina i hele fjorden i uke 27. I den ytre delen av fjorden er tettheten økende denne uken. I den indre delen av fjorden er Chrysochromulina registrert, men i lav tetthet og det er ingen større endringer fra tidligere uker. Tettheten som registreres er lav og godt under de konsentrasjoner som påvirker fisk.