Logo-banner

Statusrapport uke 28

Det er rapportert tilstedeværelse av potensielt skadelige alger innen produksjonsområde 2, 3, 9 og 10 i uke 27. Konsentrasjonen av skadelige alger er lav og avtakende i uke 28 og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

I de ytre kystområdene i Rogaland er det registrert lave tettheter av Chrysochromulina i uke 28 og konsentrasjonen er avtakende. I uke 28 er det rapportert om tilstedeværelse av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 3, også i dette området viser tellinger kun lave tettheter. Basert på de data som er tilgengelig for Havforskningsinstituttet er det ikke registret potensielt skadelige alger for fisk i nordlige del av Troms og sørlige deler av Nordland. 
Innen pilotområdet i Ofotfjorden, Tysfjord og Astafjord er det generelt lave/moderate konsentrasjoner av alger denne uken, men kiselalger som den mest fremtredende gruppen. Situasjonen i Ofotfjorden er omtrent som den har vært i tidligere uker. Det er registrert Chrysochromulina i hele fjorden, men i lave tettheter. Det foreligger ikke prøver fra Tysfjord denne uken, men var lav og uendret i forrige uke. I Astadfjord er det i denne uken registrert lav tetthet av Chrysochromulina, med avtakende mengder sammenlignet med forrige målepunkt. Inne pilotområdet er tettheten som registreres er lav og godt under de konsentrasjoner som påvirker fisk.