Gå til hovedinnhold

Statusrapport uke 32

I uke 32 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3, 5 og 6. I PO1 er det registrert moderate til høy konsentrasjon av Alexandrium pseudogonyaulax. I de øvrige produksjonsområdene er det ikke registrert potensielt skadelige alger i uke 32.

Det registreres potensielt skadelige alger i områdene 1-3 og 5-6 i uke 32. I produksjonsområde 1 registreres det det i uke 32 en markant økning i Alexandrium pseudogonyaulax langs Agder-kysten. Arten har vist redusert mengde de siste ukene, med en betydelig økning i uke 32 i de midtre deler av PO1. I de øvrige områdene er kun registrert lave konsentrasjoner, med avtakende mengder i sør og vest. Det er registrert hovedsakelig Chrysochromulina og Prymnesium i områdene med registreringer, og enkelt stasjoner med lav konsentrasjon av Karenia.

I enkelt områder er det rapporter om høye konsentrasjoner av kiselalger. Enkelte av disse har kraftige utvekster og vil kunne påvirke gjellene dersom de forkommer i høye konsentrasjon. Disse forekommer primært langs Vestlandet.

Endring i adferd og appetitt i bes rapporters til Havforskningsinstituttet.