Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 39

Det er i uke 39 registret potensielt skadelige lager i områdene 1, 2, 3, 4, 5 og 7. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og under verdier som medfører mortalitet. Avtakende mengder i alle produksjonsområder.

I uke 39 er tettheten av potensielt skadelige alger lav, og under faregrenser for mortalitet i alle områdene. Chrysochromulina er registret sporadisk langs hele kysten, hovedsakelig inne i fjordene, avtagende mengder og i lav tetthet. Konsentrasjonen er avtakende i alle områder.

I uke 39 er Karenia mikimotoi registrert i de ytre delen av produksjonsområde 1 og 4.  Konsentrasjonen er lav og godt under faregrenser for mortalitet. Kareina her hovedsakelig registret på stasjoner som ligger i eksponert, ytre områder. Det generelle mønsteret er at arten avtar i mengde i alle produksjonsområder.  

I enkelte fjorder i Midt-Norge og i Nord-Norge er det relativt høy algebiomasse. På denne tiden av året kan man ha lokale høstoppblomstringer av alger. I noen tilfeller domineres slike høstoppblomstringer av arter som har utvekster. I tilfeller med høy konsentrasjon, og annen aktivitet på anleggene, kan fisk i merder kunne få utfordringer dersom den høye biomassen av alger medfører mekaniske skader på gjellene.   

Antall overvåkningspunkter avtar i periodenfremover. Dette henger sammen med at det er avtakende mengder med planteplankton, både de potensielt skadelige og ikke skadelige alger. I tiden fremover vil planteplanktonsamfunnet gå inn i den årlige vinterfasen som kjennetegnes med lave mengder.