Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 39

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1 til og med PO6. Mengden potensielt skadelige alger er lave i alle områder og viser avtagende mengder og utbredelse de siste ukene.

I uke 39 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med 6. Det er registrert lave mengder av potensielt skadelige alger i de fleste områdene. Over de siste ukene har det vært avtagende mengder og en reduksjon i antall stasjoner der man har registrert potensielt skadelige alger. Basert på eksisterende overvåkning registres det Dictyocha og Karenia i de ytre kystområdene og haptophyceer (Prymnesium, Chrysochromulina) i fjordområdene.

Det registres moderate til lave mengder maneter langs kysten. Unntaket er fjorden på Skagerrak der man i de senere ukene har registret moderat til høy tetthet av lobemaneter. Gruppen er ikke knyttet til mortalitet hos fisk i merd, men høy tetthet av slike maneter vil kunne resultere i klogging av merd og dermed redusert vanngjennomstrømning og endring i adferd.  

Endringer i adferd og forhøyet mortalitet bes rapporteres til Havforskningsinstituttet.