Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 40 og 41

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1, 2, 3 og 4 i uke 40 og 41. Det er kun sporadiske observasjoner og kun lave tettheter av potensielt skadelige alger.

I uke 40 og 41 har det vært avtagende mengde og antall stasjoner med observasjoner av potensielt skadelige alger i områdene 1 til 4. Det er kun registrert lave mengder av potensielt skadelige alger i disse områdene. Basert på eksisterende overvåkning registres det Dictyocha, på Vestlandet og I Midt-Norge, og Karenia, Skagerrak og Rogaland, i de ytre kystområdene og haptophyceer i fjordområdene.

Det er i de to siste ukene kommet inn kun enkelte observasjoner av lave/moderate mengder med maneter i fjorden i området Skagerrak til og med Midt-Norge.

Vi ber alle som observere endringer i adferd og forhøyet mortalitet hos fisk i oppdrett om å rapportere dette til havforskningsinstituttet. Også observasjoner av markante endringer i farge på sjøen eller høyere mengde av maneter bes rapporter slike hendelser.

Antall overvåkningsstasjoner er avtagende i denne perioden av året. Planteplanktonet normale vekstsesong er helt på slutten i oktober de fleste steder langs kysten. Lokalt vil man fortsatt kunne oppleve perioder med noe økning i planteplankton biomassen og antall, men vil sjelden når høyere mengder. I vinterperioden vil kun et fåtall stasjoner forsettes med ukentlig overvåkning. På grunn av avtagende overvåkning vil dette bli siste uke med ukentlig algestatus. Dersom det rapporteres om negative effekter på fisk eller det oppdages noe ved våre pågående overvåkningspunkt vil det legges ut en ekstra rapport på dette.