Logo-banner

Statusrapport uke 20

Få observasjoner av potensielt skadelige alger for fisk i uke 20 langs kysten. Det er fortsatt observert Karenia mikimotoi på skagerrakkysten, men tettheten har avtatt. Det er observert Heterosigma akashiwo og Pseudochattonella i lave tettheter på skagerrakkysten. Det foreligger ikke rapporter om skadelige alger fra Rogaland og nordover. 

Innen pilotområdet i Ofoten og Astadfjord er det moderate konsentrasjoner av kiselalger i Tysfjord, Astadfjord og Ofotfjorden. Det registeret potensielt skadelig alger i de indre dele av Tysfjord og inne i Ofotfjorden, mens de i de ytre delen ikke er registeret potensielt skadelige alger. I Astadfjord er det registret Chrysochromulina i uke 20. Ved alle lokaliteter er tettheten av potensielt skadelig alger lav, godt under de grenseverdier som har resultert i mortalitet tidligere, langs hele kysten. 


alt
Kart over overvåkningen i Pilotområdet. Gul farge indikere tilstedeværelse av skadelige alger i lav tetthet. Grønn farge angir områder der det ikke er registret potensielt skadelige alger i uke 20.